انگیزشی

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه، زیبا و تاثیرگذار 158 جمله انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی چیست؟ جملات انگیزشی انگلیسی عبارتند از جملات یا عباراتی که می توانند به ما انرژی، امید، اعتماد به نفس و اشتیاق بدهند. جملات انگیزشی انگلیسی می توانند از سخنان بزرگان، نویسندگان، فیلسوفان، ورزشکاران، سلبریتی ها و غیره باشند. این سخنان و جمله های انگیزشی می توانند به ما کمک کنند که اهدافمان را دنبال کنیم، مشکلاتمان را حل کنیم، خودمان را بیشتر بشناسیم و زندگی بهتری داشته باشیم.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی برای موفقیت در زندگی

جملات انگیزشی انگلیسی

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
“تنها راه برای انجام کارهای به بهترین شکل، عشق ورزیدن به آنچه که انجام می‌دهید است.” – استیو جابز

جملات انگیزشی انگلیسی

“Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt
“باور کنید که می‌توانید و نیمی از مسیر را رفته اید.” – تئودور روزولت

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt
“آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهایشان ایمان دارند.” – النور روزولت

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill
“موفقیت آخر کار نیست، شکست مرگبار نیست: شجاعت برای ادامه دادن مهم است.” – وینستون چرچیل

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt
“تنها محدودیت برای تحقق خواسته های فردا، شک و تردید امروز ماست.” – فرانکلین دی. روزولت

مطلب مشابه: جملات انگیزشی موفقیت – 120 جمله برای رسیدن به موفقیت

“The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker
“بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، خلق آن است.” – پیتر دراکر

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson
“ساعت را تماشا نکنید؛ بلکه مثل ساعت به کار خود ادامه بدهید.” – سام لوونسون

“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” – Unknown
“تنها فردی که باید تلاش کنید بهتر از او باشید، فردی است که دیروز بودید.” – ناشناس

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson
“به خودتان و هر آنچه که هستید ایمان داشته باشید. بدانید که درون شما چیزی وجود دارد که بزرگتر از هر مانعی است.” – کریستیان د. لارسون

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs
“تنها راه برای انجام کارهای بزرگ، عشق به آنچه که انجام می‌دهید است.” – استیو جابز

جملات انگلیسی انگیزشی

جملات انگیزشی انگلیسی زیبا

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs
“زمان شما محدود است، آن را تلف نکنید.” – استیو جابز

مطلب مشابه: جملات ناب کوتاه انگیزشی – 40 جمله انگیزشی زیبا

“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” – Unknown
“هر چه بیشتر برای یک چیز تلاش کنید، هنگام دستیابی به آن، احساس بزرگتری خواهید داشت.” – ناشناس

“The only way to do great work is to love what you do, and if you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs
“تنها راه برای انجام کارهای بزرگ، عشق به آنچه که انجام می‌دهید است. اگر هنوز آن را پیدا نکرده‌اید، به دنبالش بگردید.” – استیو جابز

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn
“زندگی شما به صورت تصادفی بهتر نمی‌شود، به وسیله تغییر بهتر می‌شود.” – جیم رون

“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” – Roy T. Bennett
“اجازه ندهید ترس‌های ذهنتان شما را درگیر کند. رویاهای قلبی خود را دنبال کنید.” – روی ت. بنت

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
“تنها فردی که می‌توانید به آن برسید، فردی است که تصمیم می‌گیرید باشید.” – رالف والدو امرسون

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” – Oprah Winfrey
“بزرگترین و بهترین ماجراجویی که می‌توانید تجربه کنید، زندگی کردن رویاهایتان است.” – اپرا وینفری

مطلب مشابه: 151 جمله انگیزشی زیبا و کوتاه از بزرگان برای شروع روز

“In the middle of every difficulty lies opportunity.” – Albert Einstein
“در میان هر دشواری، فرصتی وجود دارد.” – آلبرت اینشتین

جملات انگیزشی انگلیسی زیبا

“Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got this.” – Chantal Sutherland
“به خودتان ایمان داشته باشید، چالش‌هایتان را پذیرا باشید، هیچوقت اجازه ندهید کسی شما را پایین بکشد. شما این کار را انجام خواهید داد.” – شانتال ساترلند

“The pain you feel today is the strength you will feel tomorrow.” – Unknown
“دردی که امروز حس می‌کنید، قدرتی است که فردا خواهید داشت.” – ناشناس

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” – John D. Rockefeller
“ترس از ترک کردن چیز خوب برای رسیدن به چیز بزرگ را نداشته باشید.” – جان د. راکفلر

جملات انگیزشی انگلیسی تاثیرگذار

“The secret of getting ahead is getting started” – Mark Twain
“راز پیشرفت این است که شروع کنی” – مارک تواین

“The only impossible journey is the one you never begin” – Tony Robbins
“تنها سفر غیرممکن آن سفری است که هرگز شروع نمی‌کنی” – تونی رابینز

مطلب مشابه: جملات زیبا – 190 جمله زیبا و تاثیرگذار از بزرگان

“The best way to get started is to quit talking and begin doing” – Walt Disney
“بهترین راه برای شروع کردن این است که حرف زدن را ترک کنی و عمل کنی” – والت دیزنی

“When you know what you want, and want it bad enough, you’ll find a way to get it” – Jim Rohn
“وقتی می‌دانی چه چیزی می‌خواهی، و به اندازه کافی به آن علاقه داری، راهی برای به دست آوردن آن پیدا خواهی کرد” – جیم ران

“Either you run the day or the day runs you” – Jim Rohn
“یا تو روز را اداره می‌کنی یا روز تو را” – جیم ران

“I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it” – Thomas Jefferson
“من بیشتر از هر کسی به شانس اعتقاد دارم، و می‌بینم که هر چه بیشتر تلاش کنم بیشتر شانس دارم” – توماس جفرسون

“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too” – Paulo Coelho
“وقتی تلاش می‌کنیم که بهتر از آنچه هستیم شویم، همه چیز در اطراف ما هم بهتر می‌شود” – پائولو کوئیلو

“Don’t let yesterday take up too much of today” – Will Rogers
“بگذار روز گذشته خیلی از امروزت را نگیرد” – ویل راجرز

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream” – C. S. Lewis
“هرگز برای تعیین یک هدف دیگر یا رویای یک رویای جدید خیلی پیر نیستی” – سی. اس. لوئیس

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت برای جذب خواسته ها

“If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you” – Steve Jobs
“اگر روی چیزی کار می‌کنی که واقعا به آن اهمیت می‌دهی، نیازی نیست که فشار ببینی. چشم‌انداز تو را می‌کشد” – استیو جابز

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle” – Steve Jobs
“تنها راه انجام کار عالی این است که عاشق آنچه انجام می‌دهی باشی. اگر هنوز آن را پیدا نکرده‌ای، ادامه بده. تسلیم نشو” – استیو جابز

“The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” – Alice Walker
“متداول‌ترین راهی که مردم قدرت خود را از دست می‌دهند این است که فکر کنند هیچ قدرتی ندارند” – آلیس واکر

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

The only way to change the world is to start with yourself.
تنها راه تغییر دنیا، شروع کردن از خودت هست.

The only way to make your dreams come true is to believe in them.
تنها راه تحقق رویاهایت، باور بهشون هست.

The only way to live a fulfilling life is to live it for yourself.
تنها راه رضایت از زندگی کردن، زندگی کردنش برای خودته.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی بزرگان برای دستیابی به خواسته ها در زندگی

The only way to find happiness is to stop looking for it.
تنها راه پیدا کردن خوشبختی، متوقف شدن از جستجوی اون هست.

The only thing that is impossible is the thing you don’t try.
تنها چیزی که غیرممکنه، چیزیه که امتحانش نمی کنی.

The only way to fail is to give up.
تنها راه شکست خوردن، تسلیم شدنه.

The only way to win is to never give up.
تنها راه پیروزی، هرگز تسلیم نشدنه.

The only way to be happy is to be present in the moment.
تنها راه خوشحال بودن، حضور در لحظه هست.

The only way to be successful is to be yourself.
تنها راه موفقیت، بودن خودت هست.

سخنان انگیزشی انگلیسی

The only way to make a difference in the world is to be different.
تنها راه ایجاد تفاوت در دنیا، متفاوت بودنه.

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.
تنها محدودیتی که برای تحقق فردای ما وجود داره، شک های امروز ما خواهد بود.

The only way to fail is to give up.
تنها راه شکست خوردن، تسلیم شدنه.

مطلب مشابه: جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه درباره زندگی

The only way to win is to never give up.
تنها راه پیروزی، هرگز تسلیم نشدنه.

The only way to be happy is to be present in the moment.
تنها راه خوشحال بودن، حضور در لحظه هست.

The only way to be successful is to be yourself.
تنها راه موفقیت، خودت بودن هست.

The only way to be loved is to love yourself.
تنها راه دوست داشته شدن، دوست داشتن خودت هست.

جملات انگیزشی انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things” – Albert Einstein
“اگر می‌خواهی زندگی خوشی داشته باشی، آن را به یک هدف ببند، نه به مردم یا چیزها” – آلبرت اینشتین

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity” – Amelia Earhart
“سخت‌ترین چیز تصمیم گیری برای عمل کردن است، بقیه فقط پشتکار است” – آملیا ایرهارت

“You must be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi
“تو باید تغییری باشی که می‌خواهی در جهان ببینی” – مهاتما گاندی

“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant” – Robert Louis Stevenson
“روزها را بر اساس محصولی که برداشت می‌کنی قضاوت نکن، بلکه بر اساس بذرهایی که کاشته‌ای” – رابرت لوئیس استیونسون

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه برای موفقیت در زندگی

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop” – Confucius
“مهم نیست که چقدر آهسته پیش بروی، تا وقتی که توقف نکنی” – کنفوسیوس

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing” – Edmund Burke
“تنها چیز لازم برای پیروزی شر این است که مردان نیکوکار هیچ کاری نکنند” – ادموند برک

“The mind is everything. What you think you become” – Buddha
“ذهن همه چیز است. آنچه فکر می‌کنی می‌شوی” – بودا

“Whether you think you can or you think you can’t, you’re right” – Henry Ford
“چه فکر کنی می‌توانی چه فکر کنی نمی‌توانی، حق با توست” – هنری فورد

“The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” – Alice Walker
“متداول‌ترین راهی که مردم قدرت خود را از دست می‌دهند این است که فکر کنند هیچ قدرتی ندارند” – آلیس واکر

“Be yourself; everyone else is already taken” – Oscar Wilde
“خودت باش؛ نه یک کپی از بقیه.” – اسکار وایلد

جملات انگلیسی بزرگان

“Don’t let the fear of striking out keep you from playing the game” – Babe Ruth
“بگذار ترس از شکست خوردن مانع بازی کردنت نشود” – بیب روث

“The only true wisdom is in knowing you know nothing” – Socrates
“تنها حکمت واقعی این است که بدانی هیچ چیز نمی‌دانی” – سقراط

مطلب مشابه: معرفی بهترین فیلم های انگیزشی در مورد موفقیت و زندگی

“Be the change that you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi
“تغییری باش که می‌خواهی در جهان ببینی” – مهاتما گاندی

“The journey of a thousand miles begins with a single step” – Lao Tzu
“سفر هزار مایلی با یک قدم شروع می‌شود” – لائو تزو

جملات انگیزشی انگلیسی ورزشی

The only one who can tell you ‘you can’t win’ is you and you don’t have to listen.
تنها کسی که می‌تواند به شما بگوید «شما نمی‌توانید برنده شوید» خود شما هستید و شما نیازی ندارید به او گوش کنید. – جسیکا انیس-هیل

I’d rather regret the risks that didn’t work out than the chances I didn’t take at all.
من ترجیح می‌دهم پشیمان ریسک‌هایی باشم که جواب ندادند تا فرصت‌هایی که اصلا نگرفتم. – سیمون بایلز

The only way to prove that you’re a good sport is to lose.
تنها راه اثبات کردن اینکه شما یک ورزشکار خوب هستید این است که باختید. – ارنی بنکس

One man practicing sportsmanship is far better than 50 preaching it.
یک مرد که ورزش می‌کند خیلی بهتر از 50 نفری است که مردم را برای ورزش کردن موعظه می کنند. – کنوت راکنه

I just knew if it could be done, it had to be done, and I did it.
من فقط می‌دانستم اگر می‌شد انجامش داد، باید انجامش میدادم، و من انجامش دادم. – گرترود ادرله

Overpower. Overtake. Overcome.
غلبه کن. سبقت بگیر. پیروز شو. – سرنا ویلیامز

The five S’s of sports training are: stamina, speed, strength, skill, and spirit; but the greatest of these is spirit.
پنج عامل اصلی تمرین های ورزشی این‌ها هستند: استقامت، سرعت، قدرت، مهارت و روح؛ اما بزرگترین آن‌ها روح است. – کن دوهرتی

An athlete cannot run with money in his pockets. He must run with hope in his heart and dreams in his head.
ورزشکار نمی‌تواند با پول در جیب‌هایش بدود. او باید با امید در قلبش و رویاها در سرش بدود. – امیل زاتوپک

جمله انگیزشی انگلیسی

Somebody gives you an opportunity, say yes to it. So what if you fail? you won’t know if you fail or succeed unless you try.
اگر کسی به شما یک فرصت بدهد، بله بگویید. چه اهمیتی دارد اگر شکست بخورید؟ شما نمی‌دانید موفق می‌شوید یا شکست می‌خورید مگر اینکه تلاش کنید. – آن مایرز

مطلب مشابه: معرفی بهترین کتاب های انگیزشی که باید بخوانید

Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears.
مطمئن شوید بدترین دشمنتان بین دو گوش شما زندگی نمی‌کند. – لرد همیلتون

You win some, you lose some, and some get rained out, but you gotta suit up for them all.
گاهی می‌برید، گاهی می‌بازید، و گاهی هم برنامه‌ها لغو می‌شوند، اما شما باید برای همه‌شان آماده باشید. – جی. آسکنبرگ

Always work hard, never give up, and fight until the end because it’s never really over until the whistle blows.
همیشه سخت کار کنید، هرگز تسلیم نشوید، و تا آخر بجنگید چون هیچ وقت واقعا تمام نمی‌شود تا زمانی که صدای سوت را بشنوید. – الکس مورگان

جملات انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام و تلگرام

“Dream big. Work hard. Make it happen.
رویاهای بزرگ داشته باش، سخت کار کن تا این اتفاق بیفته.

“Be fearless in the pursuit of your dreams.
در پیگیری رویاهای خودت نترس باش.

“Embrace challenges. Ignite your potential.
چالش هارو در آغوش بگیر. پتانسیل خودتو روشن کن.

“Believe. Achieve. Inspire.
ایمان داشتن، رسیدن، الهام بخشیدن.

“Don’t just dream it, do it.
فقط رویا پردازی نکن، انجامش بده.

“Dare to be different. Embrace your uniqueness.
شجاعت متفاوت بودن رو داشته باش. منحصر به فرد بودن خودت رو در آغوش بگیر.

“Turn obstacles into opportunities.
موانع را به فرصت تبدیل کن.

مطلب مشابه: مدیتیشن چیست و چه فوایدی دارد؟

“Passion fuels purpose. Find yours.
شور و اشتیاق هدف رو تقویت میکنه، مال خودتو پیدا کن.

متن انگیزشی انگلیسی

“Inhale courage. Exhale fear.
شجاعت رو نفس بکش، ترس رو با بازدم به بیرون.

“Take risks. Embrace failure. Grow stronger.
ریسک کن، شکست بخور، قوی تر شو.

“Leave a legacy of greatness.
میراثی از عظمت از خودت بجا بزار.

“Strive for progress, not perfection.
برای پیشرفت تلاش کن نه کمال.

“Be the architect of your dreams.
معمار رویاهای خودت باش.

Success is earned, not given.
موفقیت به دست میاد نه اینکه هدیه داده بشه.

“Never stop learning. Embrace growth.
هرگز یادگیری رو متوقف نکن. رشد کن.

“Stay positive. Embrace positivity.
مثبت بمون. مثبت اندیشی رو در آغوش بگیر.

“Embrace the unknown. Discover your potential.
به دل ناشناخته ها بزن تا پتانسیل خودتو کشف کنی.

مطلب مشابه: اعتماد به نفس چیست + راه های افزایش اعتماد به نفس

“Inspire others through your actions.
از طریق اعمال خود به دیگران الهام بدهید.

متن های انگلیسی انگیزشی کوتاه و زیبا

Either you run the day, or the day runs you. –Jim Rohn
یا شما از روز استفاده می کنید یا روز از شما.

Whatever you can do, or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. –Johann Wolfgang von Goethe
هرکاری میتونید انجام بدید، اگه رویایی دارید شروع کنید، جسارت داشتن به معنی داشتن قدرت و جادوست.

The best revenge is massive success. –Frank Sinatra
بهترین انتقام موفقیت است.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing. That’s why we recommend it daily. –Zig Ziglar
مردم می گویند که انگیزه ماندگار نیست، انگیزه هم مثل حمام رفتن است. به همین خاطر ما اونو هر روز توصیه می کنیم.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. –Anais Nin
زندگی هر فرد، به تناسب شجاعت فرد کوچک یا بزرگ می شود.

Ask and it will be given to you; search, and you will find; knock and the door will be opened for you. –Jesus
بخواهید تا به شما داده شود، جستجو کنید تا بیابید، در بزنید تا به در به روی شما باز بشود.

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. –Henry David Thoreau
با اطمینان کامل به سمت رویاهای خود بروید، جوری زندگی کنید که تصور می کردید.

Certain things catch your eye, but pursue only those that capture the heart. – Ancient Indian Proverb
گاهی اوقات بعضی چیزها توجه شما رو جلب میکنه، اما فقط دنبال چیزهایی برید که قلب رو تسخیر میکنه.

Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. –George Addair
هرچیزی که میخواهید در اون طرف ترس قرار داره.

Teach thy tongue to say, “I do not know,” and thous shalt progress. –Maimonides
به زبان خود “نمی دانم” را بیاموز تا پیشرفت کنی.

Start where you are. Use what you have. Do what you can. –Arthur Ashe
از همانجایی که هستید شروع کنید. از انچه دارید استفاده کنید و آنچه در توانتان هست را انجام بدهید.

مطلب مشابه: اعتماد به نفس چیست و چه کاربردی دارد؟

Fall seven times and stand up eight. –Japanese Proverb
هفت بار زمین بخورید و هشت بار دوباره بایستید.

Everything has beauty, but not everyone can see. –Confucius
در هر چیزی زیبایی وجود دارد اما هر کسی نمی تواند آن را ببیند.

Happiness is not something readymade. It comes from your own actions. –Dalai Lama
خوشبختی یک بسته آماده نیست. خوشبختی ناشی از اعمال خود شماست.

متن های زیبای انگلیسی انگیزشی

If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on. –Sheryl Sandberg
اگر به شما یک صندلی در یک کشتی موشکی پیشنهاد شد، نپرسید چه صندلی ای، فقط سوار شو. (این جمله کنایه هست)

If the wind will not serve, take to the oars. –Latin Proverb
اگر باد خوب کمک نمی کند، پارو بزنید. (ضرب المثل)

You can’t fall if you don’t climb. But there’s no joy in living your whole life on the ground. –Unknown
وقتی سقوط می کنید به این معنیست که شما صعود کردید، هیچ لذتی در زندگی ای که همش یک نواخت باشه وجود ندارد.

متن انگلیسی انگیزشی کوتاه و زیبا برای موفقیت با معنی

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. –Maya Angelou
من یاد گرفتم که مردم هرچی می گویید، هر کاری که می کنید را فراموش می کنند اما حسی که درون آنها ایجاد کرده اید را هرگز فراموش نمی کنند.

If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint and that voice will be silenced. –Vincent Van Gogh
اگه صدایی از درون خودت بشنوی که بهت میگه تو نمیتونی نقاشی کنی، به هر طریقی که شده نقاشی کن تا اون صدا رو خاموش کنی.

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life. –John Lennon
وقتی 5 سالم بود مادرم همیشه بهم میگفت “شادی” کلید زندگی است. وقتی به مدرسه رفتم از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی میخواهی چکاره شوی؟ من گفتم “خوشحال” شدن را میخواهم. آنها به من گفتند که تو سوال را متوجه نشدی و من نیز به آنها گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید.

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. –Helen Keller
وقتی یک در خوشبختی بسته می شود، در دیگری باز می شود، اما اغلب ما آنقدر به در بسته نگاه می کنیم که دری که به روی ما باز شده است را نمی بینیم.

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. –Les Brown
بسیاری از ما رویاهای خود را زندگی نمی کنیم زیرا در حال زندگی با ترس های خود هستیم.

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. –Joshua J. Marine
چالش ها چیزی است که زندگی را جذاب می کند و غلبه بر انها چیزی است که زندگی را معنادار می کند.

If you want to lift yourself up, lift up someone else. –Booker T. Washington
اگر می خواهی خودت را بلند کنی، دیگری را بلند کن.

Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless. –Jamie Paolinetti
محدودیت ها فقط در ذهن ما هستند. اگر ما از تخیل خود استفاده کنیم امکانات و قدرت ما نامحدود می شود.

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. –Bill Cosby
برای موفقیت باید میل شما به موفقیت بیشتر از ترس شما برای شکست باشد.

A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein
کسی که هرگز اشتباه نکرده است، هرگز چیز جدیدی را یاد نگرفته است.

The person who says it cannot be done should not interrupt the person who is doing it. –Chinese Proverb
کسی که می گوید غیرممکن است و انجام نمی شود، حق ندارد حرف کسی که انجام می دهد را قطع کند.

It is never too late to be what you might have been. –George Eliot
هیچوقت برای تبدیل شدن به چیزی که ممکن بود بودی دیر نیست.

You become what you believe. –Oprah Winfrey
شما همان چیزی ممی شوید که باور دارید.

سخنان و جملات انگیزشی انگلیسی بزرگان برای موفقیت با معنی

I would rather die of passion than of boredom. –Vincent van Gogh
ترجیح میدم از شوق بمیرم تا از خستگی.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. –Farrah Gray
رویاهای خود را بسازید، وگرنه شخص دیگری شما را استخدام می کند تا رویاهای خودش را بسازد.

The battles that count aren’t the ones for gold medals. The struggles within yourself–the invisible battles inside all of us–that’s where it’s at. –Jesse Owens
مهم ترین نبرد ها برای بدست آوردن مدال نیست بلکه نبرد های درون ماست.

Education costs money. But then so does ignorance. –Sir Claus Moser
هم آموزش هزینه دارد هم نادانی!

I have learned over the years that when one’s mind is made up, this diminishes fear. –Rosa Parks
من در طول سال ها آموخته ام که هرچه ذهن ساخته تر بشود ترس کمتر می شود.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. –Confucius
مهم نیست که چقدر آهسته پیش میری، مهم اینه که در حال حرکتی.

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. –Oprah Winfrey
اگر به آنچه در زندگی دارید نگاه کنید، همیشه چیزهای بیشتری بدست می آورید، اما اگر به چیزهایی که ندارید توجه کنید، هیچوقت به اندازه کافی بدست نمی آورید.

Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. –Dalai Lama
یادت باشه گاهی اوقات نرسیدن به چیزی که می خواستید یک شانس و فرصت فوق العاده است.

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten. –Tony Robbins
اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، چیزی را بدست میاورید که همیشه داشتید.

Dreaming, after all, is a form of planning. –Gloria Steinem
به هرحال رویا پردازی نوعی برنامه ریزی است.

It’s your place in the world; it’s your life. Go on and do all you can with it, and make it the life you want to live. –Mae Jemison
جای شما در این دنیاست. این زندگی توست. ادامه بده و هر کاری از دستت برمیاد انجام بده و اون زندگی که لایقش هستی رو بساز.

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try. –Beverly Sills
شکست که بخوری احتمالا نا امید میشی اما اگر تلاش نکنی محکوم به فنا هستی.

Remember no one can make you feel inferior without your consent. –Eleanor Roosevelt
یادت باشه که هیچکس نمی تونه بدون اجازه تو احساس حقارت رو در تو به وجود بیاره.

The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me. –Ayn Rand
سوال این نیست که چه کسی به من اجازه می دهد. بلکه این است که چه کسی جلوی من را می گیرد

hen everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. –Henry Ford.
وقتی که بنظر میاد همه چی داره بر علیه شما پیش میره یادتون باشه که هواپیما برخلاف باد بلند میشه نه با باد.

Change your thoughts and you change your world. –Norman Vincent Peale
افکار خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند.

Either write something worth reading or do something worth writing. –Benjamin Franklin
یا چیزی بنویسید که ارزش خواندن داشته باشد یا کاری انجام دهید که ارزش نوشتن داشته باشد.

Nothing is impossible, the word itself says, “I’m possible!” –Audrey Hepburn
هیچ چیز غیر ممکن نیست، حتی خود کلمه غیر ممکن هم می گوید من ممکن هستم.

If you can dream it, you can achieve it. –Zig Ziglar
اگر بتوانید خواسته خود را به صورت رویا در بیاورید قطعا به آن میرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا