انگیزشی

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه درباره زندگی؛ 92 متن انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه می‌توانند خوراک مهمی برای روح و روان ما باشند. مثل ویتامین برای بدن، این جملات قادر به ایجاد انرژی مثبت و تقویت عزت نفس در ما هستند. اگر به دنبال تحریک پتانسیل درونی خود هستید، استفاده از این جملات می‌تواند به شما کمک کند تا به اهدافتان دست پیدا کنید.

آنچه ما بر زبان میاریم می‌تواند قدرت بالقوه ای در ایجاد تغییرات مثبت توی زندگی‌مان داشته باشد. جملات انگیزشی انگلیسی به ما اجازه می‌دهند که یک زبان عمومی و جهانی را برای بیان قدرت شخصی خود به کار ببریم.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی برای موفقیت در کار و زندگی

هر کدام از این جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه می‌تواند مانند یک آهن‌ربای انگیزه عمل کند که ما را به سمت اهدافمان هدایت می‌کند. به عنوان مثال، اگر هدف شما کسب موفقیت در کار است، جمله‌ای مانند “Hard work pays off.” می‌تواند به شما یادآوری کند که هر قدم کوچکی می‌تواند به نتایج بزرگ منجر شود.

بریم سراغ معروف ترین جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه و تاثیر گذار بزرگان:

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه و زیبا برای موفقیت در زندگی

You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.
شما شجاعتر از آن چیزی هستید که تصور می کنید، قوی تر از آنچه به نظر می رسید و باهوش تر از آن چیزی است که فکر می کنید.


You are confined only by the walls you build yourself.
شما فقط به دیوارهایی که خودتان می سازید محدود شده اید.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی زیبا و فوق العاده تاثیر گذار


The man who has confidence in himself gains the confidence of others.
مردی که به خودش اطمینان دارد، اعتماد دیگران را به دست می آورد.


You attract what you are, not what you want. If you want great, then be great
آنچه را که هستید جذب می کنید نه آنچه را که می خواهید. اگر عالی می خواهید، عالی باشید.


You should never regret anything in life. If it’s good, it’s wonderful. If it’s bad, it is experience
هرگز نباید از هیچ چیز در زندگی پشیمان شوید. اگر خوب باشد، فوق العاده است. اگر بد است، تجربه است.


Falling down is an accident, staying down is a choice
زمین خوردن یک تصادف است، پایین ماندن یک انتخاب است.


If you have the power to make someone happy, do it. The world needs more of that.
اگر قدرت شاد کردن کسی را دارید، این کار را انجام دهید. جهان به آن بیشتر نیاز دارد.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه و زیبا برای زندگی و کار


متن های انگیزشی انگلیسی کوتاه بزرگان

Don’t be afraid to give up the good and go for great.
از رها کردن خوبی ها و رفتن به سوی عالی ها نترسید.


Remember that life’s greatest lessons are usually learned from worst times and from the worst mistakes.
به یاد داشته باشید که بزرگترین درس های زندگی معمولاً از بدترین زمانها و از بدترین اشتباهات گرفته می شود.


جمله های انگیزشی انگلیسی کوتاه

Never stop doing great just because someone doesn’t give you credit.
هرگز به خاطر این که کسی به شما اعتبار نمی دهد از انجام کارهای بزرگ دست نکشید.


مطلب مشابه: جملات انگیزشی بزرگان برای دستیابی به خواسته ها در زندگی

Don’t talk, just act. don’t say, just show. Don’t promise, just prove
صحبت نکنید، فقط عمل کنید. نگو فقط نشون بده قول نده فقط ثابت کن.


The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear.
کلید موفقیت این است که ذهن آگاه خود را بر چیزهایی که می خواهیم متمرکز کنیم، نه چیزهایی که از آنها می ترسیم.


If it doesn’t challenge you, it won’t change you.
اگر شما را به چالش نکشد، شما را تغییر نخواهد داد.


Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it, time will pass anyway.
هرگز از رویای خود صرفنظر نکنید زیرا فقط برای تحقق آن زمان لازم است، به هر حال زمان می گذرد.


جملات انگلیسی زیبا و کوتاه

Don’t fear failure. Fear being in the same place next year as you are today.
از شکست نترسید. بترسید سال آینده دقیقاً همان جایی باشید که امروز هستید.


What comes easy won’t last, what lasts won’t come easy.
آنچه آسان می آید دوام نمی آورد، آنچه دوام می آورد آسان نخواهد بود.


مطلب مشابه: جملات زیبا از بزرگان برای موفقیت در زندگی

Ask yourself if what you’re doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow.
از خود بپرسید آیا کاری که امروز انجام می دهید شما را به جایی که فردا می خواهید نزدیکتر می کند یا خیر.


I’ll be ok. Just not today
خوب می شوم. فقط امروز نه.


جمله های انگیزشی کوتاه بزرگان

Don’t let anyone ever dull your sparkle.
اجازه ندهید هیچکس درخشش شما را کدر کند.


Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.
اغلب ما قدرت یک لمس، لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین مراقبت را دست کم می گیریم که همه آنها می توانند زندگی را تغییر دهند.


Don’t waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all.
کلمات را برای افرادی که شایسته سکوت شما هستند هدر ندهید. گاهی اوقات قوی ترین چیزی که می توانید بگویید اصلاً هیچ است.


مطلب مشابه: جمله های انگیزشی زیبا و کوتاه برای شروع روز

Sometimes you need to step outside, get some air, and remind yourself of who you are and where you want to be.
گاهی اوقات شما باید قدم بگذارید بیرون، کمی هوا بگیرید و به خودتان یادآوری کنید که کی هستید و کجا می خواهید باشید.


جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی با ترجمه

Be strong & courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the lord your god will be with you wherever you go.
قوی و شجاع باشید. نترسید. دلسرد نشوید. زیرا خداوند هر کجا که بروید با شما خواهد بود.


In the end, we only regret the chances we didn’t take.
در پایان، ما فقط از فرصت هایی که استفاده نکردیم پشیمان هستیم.


The darkest nights produce the brightest stars.
تاریک ترین شبها درخشان ترین ستاره ها را تولید می کنند.


Sometimes the wrong choices bring us to the right places.
گاهی انتخاب های اشتباه ما را به مکان های مناسب می رساند.


Throw me to the wolves and I will return leading the pack.
مرا کنار گرگ ها بینداز و من با هدایت گروه برمی گردم.


مطلب مشابه: جملات ناب کوتاه انگیزشی برای موفقیت و تلاش

متن های انگیزشی انگلیسی کوتاه

You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.
برای بدست آوردن بهترین روزهای زندگی خود باید با برخی روزهای بد مبارزه کنید.


They laugh at me because I’m different; I laugh at them because they’re all the same.
آنها به من می خندند زیرا من متفاوت هستم. من به آنها می خندم چون همه شبیه هم هستند.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه برای بیو و استوری اینستاگرام

An arrow can only be shot by pulling it backward. So when life is dragging you back the difficulties, it means that it’s going to launch you into something great. So just focus, and keep aiming.
یک تیر تنها با کشیدن آن به عقب قابل شلیک است. بنابراین وقتی زندگی شما را به عقب می کشاند، به این معنی است که شما را به سوی یک کار بزرگ سوق می دهد. بنابراین فقط تمرکز کنید و به هدف خود ادامه دهید.


Stop waiting for Friday, for summer, for someone to fall in love with you, for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now.
دیگر منتظر روز جمعه نباشید، برای تابستان، برای کسی که عاشق شما شود، برای زندگی. خوشبختی زمانی به دست می آید که انتظار آن را متوقف کرده و از لحظه ای که در آن هستید نهایت استفاده را ببرید.


مطلب مشابه: جملات انگیزشی موفقیت که حتما باید بخوانید

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.
هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شهامت از دست دادن ساحل را داشته باشید.


Don’t Call It A Dream Call It A Plan.
آن را به عنوان یک رویا صدا نکنید آن را یک برنامه بنامید.


Don’t Tell People Your Dream. Show Them.
رویای خود را به مردم نگویید. به آنها نشان دهید.


If You Obey All The Rules You Miss All The Fun.
اگر از تمام قوانین پیروی کنید، تمام سرگرمی را از دست می دهید.


Do Not Pray For An Easy Life, Pray For The Strength To Endure A Difficult One.
برای یک زندگی آسان دعا نکنید، برای قدرت تحمل یک زندگی دشوار دعا کنید.


جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه و زیبا در مورد زندگی

انگیزشی انگلیسی کوتاه

مطلب مشابه: معرفی 23 تا بهترین کتاب های انگیزشی برای نوجوانان

Sometimes Life Is About Risking Everything For A Dream No One Can See But You.
گاهی اوقات زندگی این است که همه چیز را برای یک رویا به خطر بیندازید که هیچکس جز شما نمی تواند آن را ببیند.


Don’t Quit. Suffer Now And Live The Rest Of Your Life As A Champion.
ترک نکنید. اکنون رنج ببرید و بقیه عمر خود را به عنوان یک قهرمان زندگی کنید.


Can You Remember Who You Were Before The World Told You Who You Should Be?
یادت هست که قبل از این که جهان به شما بگوید باید چه کسی باشید، چه کسی بودید؟


The Only Person You Should Try To Be Better Than, Is The Person You Were Yesterday.
تنها فردی که باید سعی کنید از او بهتر باشید، شخصی است که دیروز بودید.


I do not react, but trust me, I pay attention to everything.
من واکنش نشان نمی دهم اما به من اعتماد کنید من به همه چیز توجه می کنم.


Life is unpredictable Always be prepared for the best and the worst.
زندگی غیرقابل پیش بینی است همیشه برای بهترین و بدترین اماده باش.

مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت برای جذب خواسته در زندگی


Love does not need to be perfect, it just needs to be real.
عشق نیازی به کامل بودن ندارد فقط لازم است واقعیت داشته باشد.


It does not matter what people think of you, it does matter what you think of yourself.
اینکه مردم درباره شما چه فکری میکنند مهم نیست انچه شما درباره خود فکر میکنید مهم است.


جملات انگلیسی انگیزشی زیبا و کوتاه از بزرگان

عکس های انگیزشی زیبا

It does not control your life. Your thoughts control your life.
زندگی شما را کنترل نمی کند. افکار شما زندگی شما را کنترل می کند.


I’m not lazy, I’re just saving energy.
من تنبل نیستم فقط در حال صرفه جویی در انرژی هستم.


If you have the chance to make people happy, just do it. Sometimes people struggle in silence, maybe your kind behavior can make their day.
اگر این شانس رو داری که مردم رو خوشحال کنی فقط این کارو انجام بده. گاهش اوقات مردم در سکوت دست و چنجه نرم می کنند شاید رفتار مهربانانه شما بتواند روز آنها را بسازد.

مطلب مشابه: معرفی بهترین فیلم های انگیزشی سینما که باید ببینید!


Do what you were afraid to do until it was no longer scary, that was to grow.
کاری رو انجام دهید که از انجام آن می ترسید تا زمانی که دیگر ترسناک نباشد، این شد رشد کردن.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با فونت زیبا

If you hear a bad story about me, know that I was good with those people too, but they do not tell you that.
اگر داستان بدی درباره من می شنوید بفهمید من با آن افراد نیز خوب بودم اما آنها این را به شما نمی گویند.


Be yourself, a principle is better than a copy.
خودت باش که یک اصل بهتر از یک کپی است.


Be so busy that you do not have time to be sad.
انقدر مشغول کار باش که وقتی برای غمگین شدن نداشته باشی.


Sometimes you need bad things to inspire you to change and grow.
گاهش اوقات شما نیاز به چیزهای بد دارید تا بتوانید از آنها الهام بگیرید تا تغییر و رشد کنید.


To be the best, you have to be able to control the worst.
برای اینکه بهترین باشی باید بتونی بدترین ها رو کنترل کنید.


تصویر انگیزشی تاثیرگذار زیبا

Respect yourself so that others will respect you.
به خودت احترام بزار تا دیگران بهت احترام بزارن


مطلب مشابه: هدف چیست؟ چرا باید هدف گذاری کنیم؟

It is very important who you spend your valuable time with.
خیلی مهم است که زمان با ارزش خود را صرف چه افرادی می کنید.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه، زیبا و تصویری

متن های انگلیسی انگیزشی کوتاه

The rich do not work for money.
ثروتمندان برای پول کار نمی کنند.


Your problem is not a problem, it is your reaction that is difficult.
مشکل شما مشکل نیست این واکنش شماست که مشکل است.


Opportunities are never repeated.
فرصت ها هرگز تکرار نمی شوند.


Build a life where you do not respond to anyone.
زندگی رو در جایی که به هیچکس پاسخی نمیدی بنا کن.


Getting ideas is easy, but implementing them is hard.
بدست آوردن ایده ها آسونه اما اجرا کردن آنها سخت.


مطلب مشابه: چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم؟

New goals require new and better habits.
اهداف جدید نیازمند عادت های جدید و بهتری هستند.


There is no story to tell without taking risks.
بدون ریسک کردن هیچ داستانی برای تعریف نیست.


Have a big dream. Work hard and enjoy life.
رویای بزرگ داشته باش. سخت کار کن و زندگی لذت ببر.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه برای پروفایل

متن انگیزشی برای پروفایل

Remember what your dream was and why you started.
یادت باشه رویات چی بود و چرا شروع کردی.


negative mind will never give you a positive life.
.یک ذهن منفی هرگز به شما یک زندگی مثبت نمی دهد.


You need to learn more to make more money.
.برای درآمد بیشتر باید بیشتر بیاموزی


Nothing is over until I win.
تا زمانی که پیروز شوم هیچ چیز تمام نشده است.

مطلب مشابه: هدف گذاری اسمارت چیست و چگونه باید هدف گذاری کنیم؟


Find your way.
راهت رو پیدا کن.


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه و فوق العاده تاثیر گذار برای موفقیت

جمله های زیبای انگیزشی انگیسی زیبا و کوتاه

Your best teacher is your last mistake.
بهترین معلم شما آخرین اشتباه شماست.


Dress like a banker, not a bank lender.
جوری لباس بپوش که انگار بانکداری ، نه اینکه به وام بانکی نیاز داری.


Meet me upstairs downstairs is very crowded.
مرا بالا ملاقات کنید پایین بسیار شلوغ است.


Big goals start with small steps.
.هدفهای بزرگ با قدمهای کوچک شروع می شوند


If you can control yourself, you can control everything.
اگه بتونی خودت رو کنترل کنی از پس کنترل همه چیز بر میای.


Make friends with people who force you to level up.
با کسانی دوست شو که تورو مجبور کنند ارتقا کنی.


مطلب مشابه: شکر گزاری چیست؟ شکر گزاری در قانون جذب برای جذب خواسته ها

متن ها و سخنان انگیزشی انگلیسی زیبا و کوتاه از بزرگان

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
.موفقیت پایان نیست، شکست هم فاجعه نیست: بلکه آن چیزی که اهمیت دارد، جسارت ادامه دادن است


متن انگیزشی زیبا کوتاه

The only place where success comes before work is in the dictionary.
.تنها جایی که موفقیت قبل از تلاش می آید، در فرهنگ لغت است


Never give up on your dreams, no matter how long it takes to achieve them.
.هرگز از رویاهای خود دست نکشید، مهم نیست که رسیدن به آنها چقدر طول بکشه


The best way to predict the future is to create it.
.بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که آن را خلق کنید


The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
تنها راه انجام کارهای بزرگ این است که آنچه را انجام می دهید دوست داشته باشید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، به دنبال آن باشید. تسلیم نشوید.


مطلب مشابه: قانون جذب چیست؟ همه چیز در مورد قانون جذب

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه

The only way to win is to keep trying until you do.
.تنها راه پیروزی این است که تا زمانی که موفق شوید، تلاش کنی


جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه به انگلیسی با معنی

Success is not a destination, but a journey. Enjoy the ride.
.موفقیت یک مقصد نیست، بلکه یک سفر است. از سواری لذت ببرید


The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
.تنها راه انجام کار بزرگ، عشق به آنچه انجام می دهید است. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، ادامه بدهید. تسلیم نشوید


Don’t let the fear of striking out keep you from playing the game.
.اجازه ندهید ترس از شکست، تو را از ادامه دادن باز دارد


Whether you think you can or you think you can’t, you’re right.
.چه فکر کنید می توانید و چه فکر کنید نمی توانید، حق با شماست


The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.
.تفاوت بین یک شخص موفق و غیر موفق، کمبود قدرت نیست، کمبود دانش نیست، بلکه کمبود اراده است


The secret of success is to do the common thing uncommonly well.
.راز موفقیت این است که کار معمولی را به شکل غیرمعمولی خوب انجام دهید

مطلب مشابه: فواید شکر گزاری+نتیجه و فواید آن در سخن بزرگان


جمله انگیزشی انگلیسی ورزشی در مورد هدف با ترجمه

Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.
.موفقیت این نیست که چقدر بالا رفتی، بلکه این است که چقدر تفاوت مثبتی در دنیا ایجاد کردی


سخنان انگیزشی انگلیسی بزرگان

The only way to change your destiny is to change your mindset.
تنها راه تغییر سرنوشت خود، تغییر ذهنیت خود است


The only way to know your limits is to push them.
.تنها راه شناخت محدودیت های خود، این است که آنها را به چالش بکشید


The only way to achieve great things is to start small.
.تنها راه دستیابی به کارهای بزرگ، شروع از کارهای کوچک است


The only way to make a dream come true is to believe in it.
.تنها راه تحقق یک رویا، این است که به آن باور داشته باشید


The only way to be happy is to be grateful.
.تنها راه خوشبختی، این است که شکرگزار باشید

مطلب مشابه: ضمیر ناخود آگاه چیست و چگونه کار می کند؟

سخن پایانی :

این خیلی مهمه که برای خودسازی و رسیدن به موفقیت توی زندگیمون از جملات انگیزشی استفاده کنیم.در واقع این جمله های به ما کمک می کنند تا هدف خودمونو دنبال کنیم و به راحتی بیخیالشون نشیم.همچنین باید در نظر داشته باشیم که فقط انگیزه خالی کمکی به حال و روز ما نمیکنه.

حتی با انگیزه ترین فرد هم بدون تلاش و تجربه و دانش نمیتونه به اهدافش برسه ، پس بیاین این جمله هارو در کنار تلاش و جنگیدن در مسیر اهداف استفاده کنیم تا به بهترین نتایج دلخواهمون برسیم.

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا